به ازای هر ۱۰ میلیون تومان می توان یک شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد نمود

به ازای هر ۱۰ میلیون تومان می توان یک شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد نمود

به ازای هر ۱۰ میلیون تومان می توان یک شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد نمود

به ازای هر ۱۰ میلیون تومان می توان یک شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد نمود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش مدیریت، تولید ملی و اشتغال بیان داشت:  می توان به ازای هر ۱۰ میلیون تومان یک شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد نمود این در حالی است که در حال حاضر ۶۰ میلیارد دلار در صنایع بالادستی پتروشیمی سرمایه گذاری کرده ایم که با توجه به جمعیت شاغل در آن، به معنی ایجاد اشتغال یک نفر با سرمایه گذاری یک میلیون دلاری است.

 

 وی یادآور گردید از ما درخواست سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی شده است که همگی در زمره صنایع بالادستی پتروشیمی محسوب می شوند.

 

نوروززاده در ادامه گفت: در صنایع بالا دستی پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار صادرات داریم که همگی آنها در صنایع بالادستی هستند. به ازای هر یک کیلو صادرات تنها یک دلار عاید کشور می شود این در حالی است که ارزش افزوده صنایع پایین دستی پتروشیمی ۲۰ برابر صنایع بالادستی است

 

 

 

بالا