قانون جدید چک ریسک اعتباری را کاهش خواهد داد

قانون جدید چک ریسک اعتباری را کاهش خواهد داد

قانون جدید چک ریسک اعتباری را کاهش خواهد داد

قانون جدید چــک بهترین نوآوری است که در سال های اخیر در عرصه سیاست گذاری اقتصادی کشــور انجام شده اســت زیرا این قانون می تواند ریسک اعتباری را در جامعه کاهش دهد.

علی سعدوندی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای قانون جدید چک گفت: بر اساس قانون جدید چک اگر کسی در جامعه به اعتبار نیاز داشته باشد، می تواند از طریق چک این اعتبار را خلق کند و در تاریخ سررسید نیز آن را محو کند به گونه ای که موجب ایجاد تورم هم نشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش چک در اقتصاد خاطر نشان کرد: بهترین نوع پول خصوصی همین چک هایی هستند که در بازار وجود دارند و هرکسی به اعتبار و به پشتوانه خودش می تواند چک بکشد و اگر اعتبار داشته باشد، چک در جامعه گردش می کند و اگر هم نداشته باشد، چک گردش پیدا نمی کند.سعدوندی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ بهره در اقتصاد کشور بسیار بالا است و بالا بودن نرخ بهره به معنای کاهش سرمایه گذاری در کشور است که این امر موجب شده است تا در یک دهه اخیر نرخ رشد تأمین سرمایه کشور منفی شود؛ موضوعی که می توان از طریق کاهش نکول بانکی آن را مدیریت کرد.

وی گفت: یکی از موارد مهم نکول، چک های برگشتی است و قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی موفق بوده است و امید می رود با کاهش چک های برگشتی، نکول هم کاهش پیدا کند.

بالا