آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیلات به صنایع پلیمری دانش بنیان

آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیلات به صنایع پلیمری دانش بنیان

آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیلات به صنایع پلیمری دانش بنیان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک به عنوان حامی اقتصاد دانش بنیان، آماده است از صنعت پلیمری کشور به عنوان صنعتی دانش بنیان، بالغ و توسعه یافته حمایت کند.

دکتر سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، افزود: اواخر سال گذشته طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه صادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری نفت امضا کرد، مقرر شــد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیلات به شــرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه نفت اختصاص یابد که این امرفرصت مناســبی برای بهره مندی شــرکت های پلیمری اســت.

وی بر لزوم توســعه دانش و فناوری درحوزه پلیمرتاکید کرد واظهارداشــت: کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر، نیازمند دانش فنی خارجی هســتیم اما این ظرفیت وجود دارد که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع دانش بنیان در راستای شکوفایی شرکت هایی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.

وی، کیفیت بالا، تنوع و حجم تولید محصولات پلیمری کشــور را ازامتیازات صادراتی مهم صنعت پلیمرخواند وگفت: بی تردید پس ازایجاد گشــایش های بینالمللی شــاهد جهش صادراتی چشــمگیردراین صنعت خواهیم بود.

داخلی،خریددیناعتبارLCمدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران اظهارداشــت: این بانک خدمات مختلفی اعم ازتســهیل گشــایش

ال سی اسنادی داخلی و تامین سرمایه در گردش را به شرکت های پلیمری صادرات محور ارائه می دهد.

بالا